เบอร์โทร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
หมู่ที่
ตำบลเซกา
ตำบลซาง
ตำบลหนองทุ่ม
ตำบลท่ากกแดง
ตำบลท่าสะอาด
ตำบลป่งไฮ
ตำบลน้ำจั้น
ตำบลบ้านต้อง
ตำบลโสกก่าม
1
1 เซกา
085-7549103
นายสงบชัย มะณีนพ
1 ซาง (กน.)
089-9409704
นายอัมพร คำชุมพล(กน.)
1 หนองทุ่ม
086-0400295
นายบุญธง คุณาคม
1 ท่ากกแดง
081-7492540
นายสุขุม บุบผา
1 ท่าสะอาด
087-2275928
นายสรัญ สินชื่น
1 ป่งไฮ
087-8619984
นายศักดิ์ดา ต้นเกษ
1 น้ำจั้น
089-2174238
นายบรรจง ชุมนุมราษฎร์
1 บ้านต้อง
082-7378027
นายสุพรรณ์ อู่รัศมี
1 โสกก่าม)
081-9757449
ส.อ.นาวิน ปะจักโก
2
2 ห้วยคอม
083-3291608
นายส่งสุข สิมมาลา
2 ท่าสำราญ
080-0716941
นายศีลธรรม สืบสิงห์
2 บึงเค็ง
088-7387026
นายประเทือง ลีเลิศ
2 หนองหิ้ง
086-2230294
นางสมปอง การุณเวทย์
2 ม่วงคัน
087-2293708
นายไพรวัน มีทองแสน
2 ท่าเชียงเครือ
089-5105172
นายสายันต์ โคตระมี
2 คำบอน
084-5187014
นายอินแปลง ผางจันทะ
2 โคกกะแซ
081-0578244
นายผาสุก แสนโคตร
2 นาตาไก้
084-4206150
นายสายันต์ หัตถกิจ
3
3 โนนสูง
083-3597168
นายพิทูรย์ พันนาโนน
3 ซ่อมกอก
081-0595775
นายปังทอง สีม่วง
3 เหล่าสวนกล้วย
084-5240763
นายวันดี ถาพรมวงค์
3 โนนพระทราย
088-2326048
นายมานิจ ขำสุเลิศ
3 หัวแฮต
088-7392663
นายดิเรก พรมดี
3 หนองชัยวาน
084-7423013
นายเอกลักษณ์ แสงเลข
3 ท่าม่วง(กน.)
080-1962540
นายอุดร วงศรียา(กน.)
3 ดอนเสียด
087-3748522
นายชูชาติ พิมไชย
3 ยางเรียน
085-7480338
นายรันตรัง ปัททุม
4
4 ห้วยผักขะ
087-9744091
นายวรุตม์ พวงเพชร
4 โคกบริการ
081-3692744
นายเดชศรี พรมเชษฐา
4 ดงตอกแป้น
081-7390373
นายบุญตาล แสงฉวี
4 ท่ากกต้อง
086-2194028
นายอุดร คำมาทิตย์
4 ตาลเดี่ยว (กน.)
081-9749490
นายกนก ลุนอุบล(กน.)
4 โคกโขง
089-2859453
นายพรมมา บาสี
4 เหล่าคาม
085-6454799
นายสมภาร ชารีพร
4 ทุ่งทรายจก
087-2152188
นายไชโย พรมพุฒ
4 หนองปะต่าง
088-5494811
นายนเรศ ยมโคตร
5
5 นางัว
085-6452732
นายอัมพร สอนลม
5 หนองยาง
081-7868226
นายสมัย บุญโท
5 โคกก่อง
080-7570467
นายปัญญา สารีมา
5 โพธิ์น้อย
087-9255941
นายเสน่ห์ เตยสอย
5 ยางชุม
081-3614205
นายประสิทธิ์ เพชรโสภา
5 ท่าไร่ (กน.)
088-5484156
นายโฆษิต คำหงษา(กน.)
5 ดงกะพุง
081-1477450
นายบัญดิษฐ์ ทาริวงค์
5 โนนสวนหม่อน(กน.)
083-1507151
นายลือชัย คำหงษา(กน.)
5 บ่อพนา
083-3465188
นายทวี ผลจันทร์
6
6 โนนเหมือดแอ่
086-1129710
นายเฉลียว เข็มรัตน์
6 ดงสาร
089-5787974
นายสมจิตร สายทอง
6 หนองจิก
087-2141725
นายประยูร คุณาคม(กน.)
6 หนองบัวแดง
089-0279679
นายกมล สาขามุละ
6 สมสนุก
087-9521625
นายธีระ จันทเมธิ
6 โนนหนามแท่ง
085-7599590
นายเปรม ระดาฤทธิ์
6 หนองตีนเผือก
086-0220967
นายบุญสม มิ่งวัฒนกุล
6 ศิริพัฒน์
082-3156740
นายจำรัส จันทะบูรณ์
6 ดงสว่าง
080-1890208
นายอุดม ชาวนาผือ
7
7 ศรีพนา
083-3383404
นายธนพล แก้วนาง
7 สันกำแพง
089-9371413
นายสมจิต ศรีทอง
7 กุดสิม
083-3581892
นายจุลพล ปัญญารส
7 โนนสวรรค์
086-2403824
นายประวี ศรีสุวงค์
7 โนนสวาท
085-7609152
นายคำใหม่ เหล่าน้อย
7 ท่าสวรรค์
080-7375638
นายปัญญา พรมโสภา
7 หนองคล้า
087-9540362
นายมณีจันทร์ จันพิลา
7 โนนยางคำ
084-7428933
นายจารึก ประจักษ์โก
7 โนนสำราญ
084-7906187
นายอ๋อย โพคะนัน
8
8 สายปัญญา
083-3457158
นายนิรมิตร คลกล้า
8 ท่าเรือ
085-6080605
นายวิเชียร หลวงเดช
8 เหล่า
089-5726542
นายทศพล ฮาดดา
8 ศรีอำนวยพร (กน.)
089-2757743
นายเวิน ศรีสุวงค์(กน.)
8 ใหม่สามัคคี
087-9350049
นายชุมพล มุตายา
8 สังคมพัฒนา
088-7272736
นายวิฑูลย์ สีแก้ว
8 หนองนาแซง
085-7599572
นายบุญรม ยอดยศ
8 ดอนสวรรค์
082-1050231
นายมะนูญ วิเศษอุด
8 หนองปลาดุก (กน.)
080-0467843
นางกาญจนา ชนะการี(กน.)
9
9 ห้วยเรือ
089-5719328
นายบุญเลิศ สีหสาร
9 ซางใต้
089-3986438
นายสุรพงษ์ ทองแดง
9 ท่าแคนงาม
084-8263015
นายสมบูรณ์ ประทุม
9 ท่าดอกคูณ
083-3525378
นายพนม ศรีบุญเรือง
9 อุดมพร
082-8472622
นายนรินทร์ ลุนบุตร
9 ดอนก่อ
089-8425519
นายพิเชษฐ์ หงษา
9 หนองปลาโด
088-3701765
นายสมเกียรติ สูบกลาง
9 คำชมภู
088-7472400
นายประสพ ชาญประเสริฐ
9 ถ้ำพระ
087-8546485
นางหนูเรียน ติสจันทร์
10
10 เซกาใต้
085-6439771
นายสมพงษ์ จันผาย
10 โนนสง่า
089-2773897
นายธนวัฒน์ พูนผล
10 มงคลพัฒนา
089-8060157
นายบุญสงค์ ไกสอน
10 หนองสิมพัฒนา
084-7945192
นายพัฒนากร ทองน้อย
10 ป่าก่อ
086-2370124
นายพรศักดิ์ อินทิวงศา
10 โชคชัย
081-0518486
นายสงกราญจน์ สุวะเสน
10 สันติภาพ
082-1031233
นายพรศักดิ์ วิเชียรสาร
10 ภูเงิน
087-9477243
นายสิริวัฒน์ เคนคำพัน
10 โนนสำราญใต้
087-8794919
นายสุดที ทุมเพ็ง
11
11 ดงไร่
087-2239532
นายบุญชนะ อริยะชาติ
11 ซ่อมกอกเหนือ
082-1123371
นายมา ติวงค์
11 ปิยชน
080-7470278
นายสนธยา โคตรรแสง
11 ท่ากกแดงเหนือ
081-0607104
นายโกวิท นามโส
11 ท่าสะอาดใต้
087-0019271
นายพรวิชิต วงษ์วิราช
11 ท่าช้าง
081-3696359
นายมิตรอารีย์ บุญมา
11 คำบอนใต้
080-7591615
นายงาน สูญราช
11 ดอนเสียดเหนือ (กน..)
087-3862478
นายคาน ปักกะฐิน
11 โนนงาม
084-7965808
นายประครองศรี เชียงแสน
12
12 สุขสมบูรณ์
080-1915395
นายวัชรพันธ์ บอกบุญ(กน.)
12 ท่าสำราญเหนือ
085-7484056
นายกฤษติกูล ฤกษ์ชัย
12 หนองทุ่มใต้
086-2307456
นายทองคำ คุณาคม
12 ศิริเจริญ
084-9086830
นายแคล้ว ศรีราช
12 สุขเจริญ
082-3025664
นายวิระ บุญฉวี
12 โนนตาผา
089-5744738
นางคำดี สุทธิอาคาร
12 ท่าม่วงใต้
081-9648280
นายธนวัตร แสนแพง
12 ดอนเสียดใต้
085-7570538
นายไสว ทองทา
12 เจริญสุข
083-3620690
นายประยวน โล่ห์คำ
13
13 ไทยเสรี
080-1558244
นายบุบผา สอาดแพน
13 ซางเหนือ
084-3914310
นายประสิทธิ์ บุญชาญ
13 กุดสิมเหนือ
087-9527190
นายสมาน เพื่อชิน
13 เนินไผ่
086-0264969
นายประครอง จันทร์อ่อน
13 ทรายทอง
088-3188025
นายทวี มลาลัย
13 หนองแก่งทราย
085-4689428
นายพิลัย ระหูภา
13 ศิริมงคล
083-2823869
นายทวี ชนะดี
14
14 เซกาเหนือ
081-0601305
นายลำพูล ฮาดดา
14 ท่ากกแดงกลาง
089-9435961
นายวิการณ์ อุเทนทำ
14 ท่าเชียงเครือใต้
089-5692638
นายณรงค์วิทย์ ไกรหาญ
14 ภูทรายทอง
088-7331847
นายเสวย พลไกร
15
15 โคกพิทักษ์
085-6449745
นายล้ำเลิศ สีบุตร
15 หนองบัวเงิน
086-0662694
นายจำปี โพธิ์อินทร์
15 หนองชัยวานใต้
081-0640027
นายอุดร กาลเนตร
15 โคกแสงทอง
083-1505045
นายทระมัต เบญมาตย์
16
16 ศรีพนาเหนือ
082-8949219
นายณรงค์เดช อรรคพงษ์
16 โชคอำนวย
087-0896176
นายปฏินันท์ ทวินันท์
16 ท่าสวรรค์เหนือ
087-9441085
นายเสถียร อรอินทร์
17
17 ทรัพย์วังทอง
082-1131439
นางณัฐติยา จำปาทอง
17 หนองไข่นก
081-2639783
นายมานัด ฮาตระวัง
18
18 พัฒนาภิบาล
085-7400467
นางเพชรา บุญรัตน์
18 ทุ่งเจริญ
082-1130563
นายสมปอง ถานันดร
19
19 สายปัญญาเหนือ
084-9544034
นายคำกอง สุวรรณเพชร
20
20 เทพมงคล
087-2154869
นายประเทือง มนทาน้อย
21
21 โนนสูงเหนือ
087-8598353
นายสวงษ์ โกภา
22
22 ห้วยผักขะเหนือ
090-3537610
นายสำรอง วิชัด
23
23 อุดมทรัพย์
085-2551491
นายผิน คำหงษา